THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

LITERATURE REVIEW

CENTER FOR CREATIVE TRAINING ASSOCIATION (CCTA)

Сдружение “Център за творческо обучение” е неправителствена организация, създадена през 2008 година в София, България. Целта ѝ е да реализира инициативи, които допринасят за ефективна промяна в областта на образованието и обучението - промяна към практическо образование, което ефективно овладява ключови компетентности и помага на учащите да увеличат своя потенциал за успешна професионална и социална реализация. Дейностите на СЦТО са фокусирани върху учене през целия живот, обучение на учители и младежки инициативи. Ние си сътрудничим с всички образователни организации в образованието от предучилищно до гимназиално ниво, вкл. с професионални гимназии. СЦТО предоставя курсове за квалификация за учители в начално, средно и средно специално образование по програми, одобрени и признати от Министерството на образованието и науката на България (в съответствие с българското законодателство). Повече от 8000 учители са били обучени чрез краткосрочни курсове за квалификация от обучителите на Центъра. Нашата дейност в областта на обучението на педагогически и други специалисти е сертифицирана по ISO 9001:2015. Краткосрочните курсове, които предоставяме на педагозите, покриват теми като: Училище в облака; Виртуална и добавена реалност в образователната среда; Проектиране и внедряване на ИКТ; Инструменти за привлекателно образование; Работилница за иновативни образователни практики; Развитие на умения за презентиране и други. Част от всяко обучение, свързано с ИКТ, е темата за смисленото използване на технологиите в образователната среда. Ние си сътрудничим с училищата, за да им помогнем да постигнат образователна трансформация чрез технологии в административния и в учебния процес, както и чрез модернизация на технологичната инфраструктура. СЦТО е член на международната Професионална общност на DigComp, ангажирана в публични консултации и допринасяща за процеса на ревизия на DigComp 2.2. Тя също така е партньор в проект по Erasmus+ за иновации в образователната политика (https://seeval-project.eu/ ) който цели да развие социалното и емоционалното образование.

Learn more about us: