THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

LITERATURE REVIEW

ALL DIGITAL AISBL

ALL DIGITAL е паневропейска асоциация, базирана в Брюксел, която работи за подобряване на цифровите умения в Европа и предоставяне на подкрепа на 42% от европейците с недостатъчни цифрови умения. Тя представлява 70 членски организации, които работят с 25000 центъра за цифрови компетентности – ИКТ учебни центрове, центрове за образование за възрастни, библиотеки и т.н. – осигуряващи обучение и подкрепа в цифрови умения на 1.5 милиона души всяка година. Основната сила на нашата мрежа се крие в нейната способност да достигне до общността. Така, чрез хиляди общностни центрове, ние можем да канализираме услуги и продукти, които имат положително въздействие върху живота на хората. Нашите членове са организации (ИКТ общностни центрове, НПО, университети, асоциации и т.н.) в областта на неформалното образование, които предоставят достъп до интернет и ИКТ инструменти, както и цифрово обучение, сертификация и възможности за всчики, включително възрастни хора, безработни или застрашени от безработица, млади хора, мигранти и бежанци, и др. Ние подкрепяме нашите членове, като насърчаваме споделянето на знания и сътрудничеството и като представляваме техните интереси пред ЕС. Създаваме и насърчаваме иновативни решения и добри практики в областите на цифровите умения, цифровото включване и обучението за възрастни. За тази цел се ангажираме директно с разнообразие от заинтересовани страни в областта на неформалното образование и обучение по цифрови умения: европейски асоциации и членски организации, мрежи на гражданското общество, частни ИКТ компании и европейски институции. Заедно със заинтересованите страни на европейско ниво успяваме да преосмислим цифровото включване и въпросите, които го засягат. Нашите основни дейности включват: отстояване на по-добри политики на ЕС и национално ниво; участие и организиране на политически събития на високо ниво в Брюксел; създаване на документи като Манифеста за Цифрови Компетентности, изявления на позиция и политически препоръки; създаване и управление на междудържавни и междусекторни партньорства със съответните заинтересовани страни за провеждане на големи обучителни програми по цифрови компетентности в множество контексти: заетост, социално включване, активно гражданство и др. Разработване и насърчаване на инструменти за учене и оценка на цифровите умения, подкрепа за обмен на знания и опит, събиране и признаване на най-добрите практики. Това се осъществява чрез нашата мрежа от членове, проекти, две международни професионални общности (CoPs): DigComp и Европейски сертификат за цифрови компетентности; мрежата за дигитално включване UNITE-IT; наградите ALL DIGITAL и различни събития, включително нашата водеща европейска кампания за цифрово включване All Digital Week и международният годишен събор ALL DIGITAL Summit. ALL DIGITAL чрез своята мрежа от членове предлага достъп до голям брой организации на гражданското общество в 32 европейски държави.

Learn more about us: