THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

EU-INITIATIEVEN

Link naar EU-beleid en -initiatieven

Dit projectidee is sterk verbonden met het beleid en de initiatieven van de EU omdat het tot als doel heeft een EU-instrument, DigCompEdu, te actualiseren en aan te vullen. Het is gebaseerd op de resultaten van het onderzoek dat is ontwikkeld door de Europese Commissie (waarin enkele personeelsleden van het consortium hebben bijgedragen als onderzoekers) en het is ook nauw verbonden met het Actieplan voor Digitaal Onderwijs (20212027). Met name Strategische Prioriteit 1: Het bevorderen van de ontwikkeling van een krachtig digitaal onderwijs-ecosysteem. Daar wordt vermeld dat “digitale onderwijsinhoud en training in digitale vaardigheden – inclusief digitale lesmethoden – essentieel zullen zijn voor het personeel” en ook dat “effectieve digitale capaciteitsplanning en -ontwikkeling van cruciaal belang is voor onderwijs- en opleidingssystemen”. Het project richt zich op beide prioriteiten. Het vervilt de eerste prioriteit door de ontwikkeling van een kwalificatieraamwerk, gebaseerd op DigCompEdu, en de tweede prioriteiten door de ondersteuning van de ontwikkeling van pedagogische digitale ontwikkelingsstrategieën op het niveau van een onderwijsinstelling.

Doel en reikwijdte

Het voorstel gaat duidelijk in op prioriteit 1 van LOT1 “Ondersteuning van hoogwaardig en inclusief digitaal onderwijs, in lijn met het Actieplan voor Digitaal Onderwijs”. Het heeft als doel docenten in staat te stellen op vakkundige wijze digitale technologie in te zetten om hoogwaardig en inclusief onderwijs voor alle leerlingen te kunnen ondersteunen door hen te ondersteunen bij het aanpakken van echte problemen die tijdens de pandemie duidelijk werden en zowel de kwaliteit als de inclusiviteit van het onderwijs belemmerden. Het is ook bedoeld om onderwijsinstellingen, vooral degenen die de meest kwetsbare leerlingen huisvesten, te ondersteunen bij het ontwikkelen, herzien en actualiseren van digitale ontwikkelingsstrategieën op het niveau van een onderwijsinstelling door het gebruik van een schoolbrede aanpak.

Meer specifiek richt het project zich op het volgende gebied: 1) Belangrijke succesfactoren voor inclusief en kwalitatief hoogstaand digitaal onderwijs en opleiding. Rekening houdend met alle onderling verbonden factoren, concentreert het project zich op specifieke factoren die naar voren zijn gekomen uit de ervaring van de pandemie, zoals de noodzaak om de pedagogische digitale competenties van de leraren te ontwikkelen, de ondersteuning van de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen in een digitale omgeving, de bevordering van het digitale welzijn van docenten en studenten, enz.

Deze factoren zullen zowel op lokaal niveau worden onderzocht (door de ontwikkeling van digitale strategieën op het niveau van de onderwijsinstellingen), maar ook door het onderzoeken van andere factoren, waaronder curricula en benaderingen van lerarenopleidingen, richtlijnen van onderwijsautoriteiten enz.

Digital Education Action Plan

DigCompEdu