THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПОЛИТИКИТЕ

След приключването на проекта, консорциумът ще състави документ с препоръки към образователните политики, изведени от уроците от проекта и очертаващи всички дейности, предизвикателства, методологии, пречки и т.н. Той ще бъде изпратен до местните и националните институции, Европейската комисия и публикуван онлайн.

Окончателният документ с препоръки към образователните политики също така ще помогне на всеки, който проучва тази тема или свързани с нея, да получи първоначална подготовка, тъй като всичко, което ще бъде публикувано в рамките на този проект, ще бъде на лесен за разбиране език и безплатно. Препоръките към образователните политики ще насочват как да се използва моделът на дигитално образование и ще разпространи този модел на политическо ниво, за да се подобри участието на младите хора в сътрудничество с местните институции.

Политическите лица на всички нива ще бъдат ангажирани от началото на проекта в различните дейности, за да се гарантира, че проектът ще има въздействие на системно ниво. Те ще участват в конференции за образователни политики, ще разработят препоръки към законотворците и т.н. Съставът на консорциума гарантира добър достъп до политическо ниво.