THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

LITERATURE REVIEW

ИНИЦИАТИВИ НА ЕС

Връзка с политиките и инициативите на ЕС

Проектът D-PAIDEIA е тясно свързан с политиките и инициативите на ЕС, тъй като цели актуализирането и насърчаването на инструмент, изработен с подкрепата на ЕС – DigCompEdu. Той стъпва на резултатите от изследванията, разработени от Европейската комисия (в които някои членове на консорциума са допринесли като изследователи) и също така е тясно свързан с Плана за действие за цифрово образование (2021-2027), по-конкретно със Стратегически приоритет 1, Насърчаване на развитието на високопроизводителна цифрова образователна екосистема. Там се споменава, че „Цифровото образователно съдържание и обучение в дигитални умения – включително дигитални методи на преподаване – ще бъдат съществени за кадрите“ и също така, че „Ефективното планиране и развитие на цифровия капацитет е жизненоважно за системите на образование и обучение“. Проектът адресира и двата приоритета, първия – чрез разработването на рамкова програма, базирана на DigCompEdu, и втория – чрез подкрепа за разработването на Педагогически дигитални стратегии на ниво образователна институция.

Цел и Обхват

Проектът ясно адресира приоритет 1 от LOT1 на поканата за предложения: „Подкрепа за висококачествено и инклузивно цифрово образование, в съответствие с Плана за действие за цифрово образование“. Целта му е да подкрепи образователните специалисти да използват умело цифровите технологии, за да могат да подкрепят висококачествено и инклузивно образование за всички учащи, като им помагат да адресират реални проблеми, които станаха очевидни по време на пандемията и попречиха както на качеството, така и на инклузивността на образованието. Цели също така да подкрепи образователните институции, особено тези, които приемат най-уязвимите ученици, да разработят и актуализират стратегии за цифрово развитие на нивото на образователната институция чрез използването на цялостен училищен подход.

По-специално, проектът адресира област 1) Ключови фактори за успех за инклузивно и висококачествено цифрово образование и обучение. Като взема предвид всички взаимосвързани фактори, проектът се фокусира върху конкретни предизвикателства, които се появиха от опита през пандемията, като например необходимостта от развитие на педагогическите дигитални компетентности на учителите, подкрепата на социалното и емоционалното развитие на учениците в дигитална среда, насърчаването на цифровото благосъстояние на учителите и учениците, и т.н.

Тези фактори ще бъдат разгледани както на местно ниво (чрез разработването на дигитални стратегии на ниво образователна институция), така и чрез изследване на други фактори, включително учебни програми и подходи за обучение на учители, насоки към образователните власти, и т.н.

Digital Education Action Plan

DigCompEdu