THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

ПРЕГЛЕД НА ИЗТОЧНИЦИ ПО ТЕМАТА

Разработването на квалификационната рамката за педагогически дигитални компетентности D-Paideia се базира на преглед на научната литература относно дигиталните компетентности на професионалистите в образователната сфера. Този обзор на литературата беше проведен през май 2023 г. от изследователския екип на Университета на Флоренция за идентифициране на педагогическите нужди и компетентности, изисквани от учителите през периода на пандемията от Covid-19 и неговите образователни последици.

Обзорът на литературата се състои от три раздела и включва: теоретична основа, определение на дигиталната компетентност на педагогическите кадри и нуждите на учителите преди и след Covid-19.

Първата секция предоставя теоретична основа за описване на международната изследователска перспектива в областта на дигиталните компетентности на учителите.

Втората секция има за цел да разбере как дигиталната компетентност на педагозите се определя в различни контексти и да идентифицират области, които биха могли да бъдат добавени към DigCompEdu на база други съществуващи модели.

Третата секция се фокусира върху дигиталната компетентност на европейските учители преди и след пандемията от Covid-19, за да подчертае техните образователни нужди и очаквания.

For more information, please download the Literature Review