THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

Оценка

Осигуряването на качество като част от управлението и оценката на процеса ще насочи вниманието към подобрение на качеството (процес) и общата ефективност (резултат) с няколко фокуса. Оценката на актуалността на продуктите на проекта ще измери степента на приложимостта им към нуждите/проблемите на целевите групи.

Следните методи ще бъдат използвани за събиране на данни за осигуряване на качество:

индивидуални/екипни интервюта с партньори/ползватели/асоциирани партньори/заинтересовани страни;

фокус групи с представители на целевата група преди започване на изпълнението;

наблюдение на участниците по време на дейности с ученици;

онлайн анкета, приложена като оценка на базово ниво и крайни резултати по избрани въпроси, свързани с индикаторите за оценка;

проучване, свързано с индикаторите за въздействие;

Оценката ще се проведе в духа на приобщаващите изследвания и ще цели споделено разбиране и собственост на резултатите от проекта и силно ангажиране към тяхното разпространение.