THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

UNIVERSITAT DE GIRONA

La Universitat de Girona (UdG) és una institució pública d'ensenyament superior situada a la ciutat de Girona i forma part del sistema universitari públic català des del 1992. Profundament arrelada a Catalunya i a la cultura catalana, la UdG és un dels principals motors econòmics i culturals de la regió, alhora que persegueix una vocació d'universalitat i obertura a totes les tradicions i cultures. La UdG està dedicada a l'excel·lència en la docència i en la recerca que s'esforça per contribuir al desenvolupament i al progrés de la societat a través de la creació, la transmissió, la difusió i la revisió del coneixement relacionat amb les ciències, la tecnologia, les humanitats. i les arts. La investigació a la UdG es porta a terme en més de 100 grups de recerca associats a 22 departaments i 12 instituts de recerca. Una part considerable d'aquesta recerca es fa en contextos internacionals, on la UdG ha adquirit una àmplia experiència en la gestió i la coordinació d'ajudes internacionals i europees. La UdG ha signat la "Carta de l'Educació Superior 2014-020" per poder sol·licitar i/o participar al "Programa Erasmus+ de la UE per a l'educació, la formació, la joventut i l'esport" i ha signat un compromís d'acollida i suport a la recomanació de la Comissió Europea 2005/251/CE sobre “La Carta Europea de l'Investigador” i “El codi de conducta per a la contractació d'Investigadors”. El grup de recerca de la Universitat de Girona que participarà al projecte és UdiGitalEdu (http://udigital.udg.edu). ). El seu equip desenvolupa projectes als camps de l'Educació, la Tecnologia i el Desenvolupament Internacional amb un enfocament multidisciplinari i centrat en la inclusió social; els membres de l’equip tenen formacions investigadores molt diverses, tant de l’àmbit de la Ciència i la Tecnologia com de les Humanitats. UdiGitalEdu dissenya experiències d'aprenentatge per a nens i joves combinant Tecnologia, Ciència i Art per tal de fomentar la creativitat, el pensament crític i el treball en equip. El grup se centra especialment en els nens immigrants nouvinguts i les comunitats desafavorides. A més de tots aquests antecedents, el grup de recerca té una experiència significativa en el tema de la proposta (competència digital dels professors) per diferents raons: (1) diferents membres de l'equip són professors a l'àrea de tecnologia educativa a la Universitat de Girona i tenen docència en formació del professorat (incloent-hi la intensificació en tecnologia educativa de les llicenciatures); (2) alguns membres de la investigació tenen experiència en projectes de recerca competitius (catalans i espanyols) sobre la competència digital dels professors; i (3) un dels membres participa en comissions governamentals sobre el tema, juntament amb la resta dels interessats.

Learn more about us: